Loading...

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


ที่ผ่านมา วช. ได้มีแผนงานวิจัยมุ่งเป้า (Spearhead/Targeted Research Issues: STRI) ในลักษณะกลุ่มโครงการหรือประเด็นพัฒนา (Agenda-based Evaluation) ที่เน้นการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

855
โครงการ
ในปีงบประมาณ
2556 - 2564
3,247
พื้นที่รับประโยชน์
ภาคกลาง
629 พื้นที่
ภาคอีสาน
816 พื้นที่
ภาคเหนือ
943 พื้นที่
ภาคใต้
538 พื้นที่
ภาคใต้ชายแดน
158 พื้นที่
ภาคตะวันออก
163 พื้นที่
290,228
ผู้รับประโยชน์
Loading Map...
1,060 องค์ความรู้
ข้าว
58
ปาล์มน้ำมัน
7
ยางพารา
11
มันสำปะหลัง
2
อ้อยน้ำตาล
7
พืชอื่น ๆ
93
ผลไม้
47
สัตว์น้ำ
46
สัตว์บก
69
หัตถกรรมและถักทอ
75
ท่องเที่ยว
87
สุขภาพและสาธารณสุข
55
ผู้สูงอายุ
28
พลังงานสะอาด
75
ทรัพยากรธรรมชาติ
66
บริหารจัดการน้ำ
40
เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
67
ลดปัญหามลพิษหรือนำกลับมาใช้ใหม่
33
นโยบายสาธารณะ
41
อื่น ๆ
153

Matrix ความสำเร็จในการขับเคลื่อน


WHAT - WHEN - WHERE - WHO

องค์ความรู้ VS เงื่อนไข:
Loading Matrix...