Loading...

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


ที่ผ่านมา วช. ได้มีแผนงานวิจัยมุ่งเป้า (Spearhead/Targeted Research Issues: STRI) ในลักษณะกลุ่มโครงการหรือประเด็นพัฒนา (Agenda-based Evaluation) ที่เน้นการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

921
โครงการ
ในปีงบประมาณ
2556 - 2566
3,173
พื้นที่รับประโยชน์
ภาคกลาง
584 พื้นที่
ภาคอีสาน
875 พื้นที่
ภาคเหนือ
852 พื้นที่
ภาคใต้
560 พื้นที่
ภาคใต้ชายแดน
173 พื้นที่
ภาคตะวันออก
129 พื้นที่
283,825
ผู้รับประโยชน์
Loading Map...
1,223 องค์ความรู้
ข้าว
54
ปาล์มน้ำมัน
5
ยางพารา
16
มันสำปะหลัง
2
อ้อยน้ำตาล
8
พืชอื่น ๆ
136
ผลไม้
37
สัตว์น้ำ
65
สัตว์บก
112
หัตถกรรมและถักทอ
119
ท่องเที่ยว
96
สุขภาพและสาธารณสุข
45
ผู้สูงอายุ
27
พลังงานสะอาด
60
ทรัพยากรธรรมชาติ
73
บริหารจัดการน้ำ
61
เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
80
ลดปัญหามลพิษหรือนำกลับมาใช้ใหม่
40
นโยบายสาธารณะ
38
อื่น ๆ
149

Matrix ความสำเร็จในการขับเคลื่อน


WHAT - WHEN - WHERE - WHO

องค์ความรู้ VS เงื่อนไข:
Loading Matrix...