Loading...

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


ที่ผ่านมา วช. ได้มีแผนงานวิจัยมุ่งเป้า (Spearhead/Targeted Research Issues: STRI) ในลักษณะกลุ่มโครงการหรือประเด็นพัฒนา (Agenda-based Evaluation) ที่เน้นการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

929
โครงการ
ในปีงบประมาณ
2556 - 2566
3,172
พื้นที่รับประโยชน์
ภาคกลาง
586 พื้นที่
ภาคอีสาน
866 พื้นที่
ภาคเหนือ
847 พื้นที่
ภาคใต้
570 พื้นที่
ภาคใต้ชายแดน
175 พื้นที่
ภาคตะวันออก
128 พื้นที่
284,344
ผู้รับประโยชน์
Loading Map...
1,237 องค์ความรู้
ข้าว
54
ปาล์มน้ำมัน
5
ยางพารา
16
มันสำปะหลัง
2
อ้อยน้ำตาล
8
พืชอื่น ๆ
136
ผลไม้
38
สัตว์น้ำ
70
สัตว์บก
113
หัตถกรรมและถักทอ
123
ท่องเที่ยว
96
สุขภาพและสาธารณสุข
43
ผู้สูงอายุ
27
พลังงานสะอาด
63
ทรัพยากรธรรมชาติ
73
บริหารจัดการน้ำ
62
เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
80
ลดปัญหามลพิษหรือนำกลับมาใช้ใหม่
39
นโยบายสาธารณะ
38
อื่น ๆ
151

Matrix ความสำเร็จในการขับเคลื่อน


WHAT - WHEN - WHERE - WHO

องค์ความรู้ VS เงื่อนไข:
Loading Matrix...