Loading...

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ Demand Driven

mutual-benefit

โมเดลการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในแนวทาง วช.


การขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) 4 มิติ

เชิงเศรษฐกิจ

 • สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติได้จริง
 • มีที่ปรึกษาทางเทคนิกในราคาที่ถูก
 • สร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาพรวม
 • เครือข่ายคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจระดับชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ

เชิงนโยบาย

 • สามารถกำหนดนโยบาย ผ่านกระบวนการตั้งแต่ ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางแก้ไข เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท
 • มีที่ปรึกษาทางเทคนิคในราคาที่ถูก
 • มีหลักฐานหนุนกฎหมายและมิใช่กฎหมายเพื่อเสนอ ครม. อนุมัติ

เชิงวิชาการ

 • ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อยอด
 • ได้ฝึกปฏิบัติิให้กับนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/นักศึกษา (Knowledge Sharing) มีประสบการณ์จากการทำร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
 • มีความเข้าใจความต้องการ R&D ของผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีขึ้น

เชิงสังคม (สิ่งแวดล้อม)

 • สามารถแก้ไขปัญหาสังคม/สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติได้จริง
 • มีที่ปรึกษาทางเทคนิคในราคาที่ถูก
 • ลดความขัดแย้ง เหลื่อมล้ำ การเข้าถึงองค์ความรู้ เป็นต้น
 • เครือข่ายคลัสเตอร์ทางสังคมระดับชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ
3,448

พื้นที่รับประโยชน์

ผู้ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวม 293,432 คน


ปี 2556 - 2567

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยจนเกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนา


ใครได้ประโยชน์ในมิติใด

กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา

นำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของงานวิจัยทั้งหมด

กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน

นำนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ ให้กับภาคการผลิตและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ของงานวิจัยทั้งหมด

กลุ่มเกษตรกร ชุมชน และประชาชนทั่วไป

นำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน เชิงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของงานวิจัยทั้งหมด

กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ดำเนินการตามแผนและนโยบายภาครัฐ

นำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน เชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 ของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด

ผู้ได้ประโยชน์แยกตามกลุ่มเป้าหมายและปีงบประมาณ


ปีงบประมาณ 2556 - 2567